5 ต.ค. 2561 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)