"งานวันแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน ด้วยรักและผูกพัน"
งานเกษียณอายุราชการโรงพยาบาลนครพนม 
ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม