วันที่ 13 ก.ย.2561 เวลา10.00น. นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเผยแพร่ความรู้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการฯ รพ.นครพนม

จัดโดยงานหลักประกันสุขภาพรพ.นครพนม เพื่อประชุมชี้แจงในเรื่องของระบบการบันทึกข้อมูลสิทธิการรับบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกระบบใหม่ที่สำนักงานประกันสังคมได้ปรับปรุงข้อมูลในปี 2561 เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเข้าใจในระบบปฏิบัติการของโปรแกรมการบันทึกข้อมูลได้เข้าใจถูกต้องตามระเบียบประกันสังคม วิทยาการโดย นางเบญจวรรณ แสงแผ้ว ประกันสังคมจังหวัดนครพนม
ผู้เขาประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานสิทธิบัตร เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากโรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนครพนม