4ส.ค.61 เวลา 09.00น. ที่อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.นครพนม นางพรศิริ เสนธิริ รองผอ.ด้านการพยาบาลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลราชบุรี ที่เดินมามาดูงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ณ โรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลสกลนคร